bookmark_border

IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP

Incheba Expo Bratislava

local_florist

Úvodné slovo

Vážené dámy a páni, milé kolegyne, kolegovia

Život beží nezastaviteľným tempom a rok sa stretáva s rokom. Neuveriteľne rýchlo prebehol čas od rozhodnutia vedení oboch našich odborných spoločností o organizácii každoročných spoločných konferencií. Po Brne, Bratislave a Karlových Varoch je tu opäť Bratislava, kde sa koncom posledného májového týždňa roku 2017, v dňoch 25. – 28. mája, stretnú gynekológovia a pôrodníci aj sestry a pôrodné asistentky z oboch brehov rieky Moravy už na IV. spoločnej konferencii SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. Treba konštatovať, že úspechy predošlých ročníkov týchto spoločných stretnutí a ohlasy na ne boli veľmi pozitívne. Podujatie sa ukázalo ako prínosné pre obe strany z odbornej aj zo spoločenskej stránky. Usporiadatelia a organizátori vynaložili na ich prípravu bezpochyby obrovské úsilie. Preto keď sme pred rokom preberali s pánom prof. Martanom poverenie oboch našich spoločností zorganizovať ďalší ročník tejto konferencie, vedeli sme, že nedostávame ľahkú úlohu. Zorganizovať a zo všetkých stránok zabezpečiť také veľké podujatie, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje viac ako 1 200 odborníkov z oboch našich krajín a zo zahraničia, nie je jednoduché. Na prípravnom stretnutí zainteresovaných predstaviteľov našich odborných spoločností boli stanovené základné kritériá konania tohto ročníka podujatia. Z odborného hľadiska bolo určených päť hlavných nosných tém, ktoré by mali byť podrobnejšie analyzované. Mali by pritom pokryť dostatočne široké spektrum existujúcich problémov súčasnej gynekológie a pôrodníctva. Odbornou zárukou by mali byť okrem koordinátorov jednotlivých blokov, určených popredných českých a slovenských odborníkov v danej problematike aj vyžiadaní zahraniční prednášatelia. Sme presvedčení, že jednotlivé odborné príspevky k témam sa stanú zdrojom konštruktívnych diskusií, výmeny skúseností a prispejú k odbornému obohateniu všetkých účastníkov. Veľká pozornosť sa venuje aj príprave paralelného odborného programu pre sestry a pôrodné asistentky, kde by mal byť dostatočný priestor tiež na pertraktovanie niektorých spoločensko-ekonomických otázok súvisiacich s úlohou a postavením sestier a pôrodných asistentiek.

Neodmysliteľnou súčasťou konferencie bude i spoločenský program. Musíme vytvoriť dostatočný priestor a podmienky aj na tieto aktivity. Chceme tým prispieť ešte k bližšiemu vzájomnému poznaniu a ďalšiemu utužovaniu už existujúcich dobrých kolegiálnych vzťahov a osobných priateľstiev.

Vážené dámy a páni, v zastúpení oboch našich odborných spoločností a organizačného výboru IV. konferencie SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP Vás všetkých srdečne pozývam do Bratislavy. Ubezpečujem vás, že organizátori vynaložia všetko úsilie na zdarný priebeh podujatia, podnikneme všetky kroky, aby konferencia bola úspešná a mala nielen významný odborný prínos, ale aby sa stala aj príjemnou spoločenskou udalosťou, na ktorú budú všetci účastníci s radosťou spomínať.

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.